Egenkontroll/miljöplan

Miljöplan GBEF 2018, uppdaterad den 2019-01-08

Klicka här för att öppna

 

 

Egenkontroll/miljöplan för

Gårda Brygga Ekonomisk Förening

Lyft

 • Lyft sker på båtägarens risk och det är alltid båtägarens skyldighet att båten är rätt försäkrad. Skylt om kranlyft finns på anslagstavlan.

·         Ansvarig varje båtägare

Avspolning

 • Avspolning av botten skall göras när båten står på båtkärra. Var noga med att avspolning sker så att det inte smutsar ner området utanför spolplattan.
 • Skölj av spolplattan, sopa upp snäckskal och rester i avloppsrännan och lägg i plastdunkar som finns i hamnhuset.
 • Snäckskal och rester från avloppsrännan skall lämnas och fotograferas när lämnas som miljöfarligt avfall till återvinningscentralen i Åsa. Anteckna mängd avfall, datum och vem som lämnat i pärmen ”Miljödokument”
 • Se till att det är rent på spolplattan när ni lämnar hamnen.

o   Ansvarig varje båtägare

Filteranläggningen

 • Kolla regelbundet nivån i förrådstanken. Om nivån ät nära överfyllnadshålet skall filteranläggningen startas.
 • Byt filter efter varje säsong eller när manometern på första filtret är över 0,6 bar.
 • Förbrukade filter skall lämnas till avfalls-stationen som farligt avfall. Viktigt att ta foto på avfallet när det lämnas.
 • Anteckna datum vid filterbyte.
 • Slamsugning av trekammarbrunnen skall göras varje år av ackrediterad entreprenör när båtsäsongen är avslutad. Transportdokument upprättas av entreprenören.

Ansvarig: Båtägaren, Nisse Magnusosn

Slipning och bottenmålning

 • Ingen bottenmålning eller bättringsmålning får ske inom hamnområdet.
 • Båtägaren skall följa regler och bestämmelser som finns på Kba Kommuns hemsida om bottenmålning av båtar. kba/se/miljö
 • Mer information om slipning och bottenmålning finns på anslagstavlan.

 

Rutiner Kran

 • Besiktning av kranen sker årligen. Protokoll från senaste besiktning finns i hamnboden.

o   Ansvarig Leif Johansson

 

 

Avfall

 • Brännbart avfall skall läggas i gröna soptunnan.
 • Båtägaren är ansvarig att ta hand om övrigt komposterbart avfall och miljöfarligt avfall enligt reglerna som gäller i Kungsbacka Kommun .

o   Ansvarig varje Båtägare

Vid utsläpp av farligt ämne eller olja i hamnområdet

 • Information finns på anslagstavlan samt i spolrummet där oljelänsar och oljesaneringspulver förvaras.
 • Har ett större utsläpp skett skall Räddningstjänsten larmas på 112.
 • Länsorna som finns i spolrummet skall läggas ut för att förhindra spridning.
 • Oljesaneringspulver finns hyllan i spolrummet. På säcken finns instruktioner.
 • Efter användande av oljelänsor och oljesaneringspulver skall det läggas i plastsäckar och lämnas till miljöstation som miljöfarligt avfall.
 • Anteckna tillbud i pärmen ”Miljödokumet”
 • Har ett större utsläpp skett skall räddningstjänsten på 112 larmas och anmälan ske till Miljö och Hälsa i Kungsbacka.
 • Kontakta någon i styrelsen.

o   Ansvarig varje båtägaren

Provtagning av filtrerat vatten

 • Provtagning skall ske 1 ggr/år av vattnet som pumpas ut från filteranläggningen.
 • Provtagning skall ske under 1 timma som samlingsprov.
 • Provet skall skickas till ackrediterat laboratorium för analys.

Provsvar analyseras och arkiverasoch analys samt kopia skickas till Miljö och Hälsa i Kungsbacka.

o   Ansvarig Ulf Magnusson, Bengt Lindvall

3-kammarbrunnen

 • Slammsugning skall ske varje år när båtupptagningen är klar. Arbetet skall utföras av ackrediterat entreprenör. Transportdokument skall upprättas av entreprenören.
 • Anteckna på ”miljödokument” datum och vem som transporterat.

o   Ansvarig Ulf Magnusson, Bengt Lindvall

 

 

Gårda Brygga Ekonomisk Förening

 

Gårda Brygga 2017-09-19